Cách thay đổi múi giờ khu vực mặc định của VPS/máy chủ chạy Centos 6 hoặc 7

  • Đối với CentOS 6, trong đó Khu vực bạn chọn ở đây ví dụ múi giờ Việt Nam sẽ là: Asia/Ho_Chi_Minh
$ sudo ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/<Khu-Vuc-Ban-Chon> /etc/localtime
  • Ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm các khu vực khác trong Asia bằng command:
$ ls -al /usr/share/zoneinfo/Asia/
  • Để xác nhận việc thay đổi thành công, bạn dùng command:
$ date
  • Đối với CentOS 7, trong đó Khu vực bạn chọn ở đây ví dụ múi giờ Việt Nam sẽ là: Asia/Ho_Chi_Minh
$ sudo timedatectl set-timezone Asia/Ho_Chi_Minh
  • Ngoài ra bạn cũng có thể kiểm tra tất cả các múi giờ trong khu vực bằng command:
$ timedatectl list-timezones
  • Xác nhận việc thay đổi bằng cách kiểm tra bằng command:
$ timedatectl

 

 

Chia sẽ bài viết này: