Hướng dẫn khắc phục lỗi thiếu dung lượng phân vùng /boot filesystem

Vâng, hôm hay rôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi thiếu dung lượng khi tiến này cập nhật kernel trên CentOS6 bằng lệnh

yum update kernel

Bạn sẽ thấy hệ thống báo lỗi như sau:

Loaded plugins: priorities, product-id, rhnplugin, subscription-manager
Updating Red Hat repositories.
70 packages excluded due to repository priority protections
Setting up Update Process
Resolving Dependencies
There are unfinished transactions remaining. You might consider running yum-complete-transaction first to finish them.
--> Running transaction check
---> Package kernel.x86_64 0:2.6.32-131.2.1.el6 will be installed
--> Processing Dependency: kernel-firmware >= 2.6.32-131.2.1.el6 for package: kernel-2.6.32-131.2.1.el6.x86_64
--> Running transaction check
---> Package kernel-firmware.noarch 0:2.6.32-131.0.15.el6 will be updated
---> Package kernel-firmware.noarch 0:2.6.32-131.2.1.el6 will be an update
--> Finished Dependency Resolution
--> Running transaction check
---> Package kernel.x86_64 0:2.6.32-71.el6 will be erased
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=============================================================================================================================================================================================
 Package               Arch            Version                 Repository                                  Size
=============================================================================================================================================================================================
Installing:
 kernel                x86_64           2.6.32-131.2.1.el6           rhel-x86_64-server-6                             23 M
Removing:
 kernel                x86_64           2.6.32-71.el6              @anaconda-RedHatEnterpriseLinux-201009221801.x86_64/6.0           112 M
Updating for dependencies:
 kernel-firmware           noarch           2.6.32-131.2.1.el6           rhel-x86_64-server-6                             2.5 M

Transaction Summary
=============================================================================================================================================================================================
Install    1 Package(s)
Upgrade    1 Package(s)
Remove    1 Package(s)

Total size: 26 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test


Transaction Check Error:
 installing package kernel-2.6.32-131.2.1.el6.x86_64 needs 8MB on the /boot filesystem

Error Summary
-------------
Disk Requirements:
 At least 8MB more space needed on the /boot filesystem.
 • Bây giờ việc đầu tiên là bạn tiến hành kiểm tra dung lượng còn trống của phân vùng /boot bằng lệnh:
df -H /boot
 • Sau đó bạn tiếp tục kiểm tra Kernel hiện tại đang chạy bằng lệnh:
uname -r
 • Với lệnh trên bạn sẽ có được thông tin về kernel hiện tại, ví dụ:
kernel-2.6.32-131.0.15.el6.x86_64
 • Tiếp theo bạn kiểm tra tất cả các Kernel đang được cài đặt trong phân vùng này bằng lệnh:
rpm -qa | grep kernel
 • Ví dụ, với lệnh trên bạn sẽ thấy kết quả trả về như sau:
 kernel-2.6.32-71.el6.x86_64
 kernel-2.6.32-71.29.1.el6.x86_64
 kernel-2.6.32-131.0.15.el6.x86_64
 • Việc bây giờ là bạn cần xóa các Kernel cũ này đi để tăng dung lượng cho phân vùng /boot và có thể tiến hành update Kernel mới, lưu ý là bạn không xóa kernel đang chạy hiện tại ở bước trên khi kiểm tra phiên bản kernel hiện tại. ví dụ:
# rpm -e kernel-2.6.32-71.el6.x86_64 kernel-2.6.32-71.29.1.el6.x86_64
# df -H /boot
 • OK. bây giờ bạn thử lại việc cập nhật xem nhé:
yum -y update kernel
 • Cuối cùng, sau khi đã cập nhật thành công bạn cần khởi động lại máy chủ để đảm bảo việc cập nhật kernel mới được áp dụng nhé:
reboot
Chia sẽ bài viết này: