Bạn có thể liên hệ với WPAZ để yêu cầu get theme, plugin hoặc gửi bài viết lên WPAZ đê nhận nhuận bút hay liên hệ để đặt quảng cáo.