Đối với CentOS 6, trong đó Khu vực bạn chọn ở đây ví dụ múi giờ Việt Nam sẽ là: Asia/Ho_Chi_Minh $ sudo ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/<Khu-Vuc-Ban-Chon> /etc/localtime Ngoài